Obchodní podmínky, Zpracování osobních údajů, Ochrana osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zapsaného spolku

Svatá Ludmila 1100 let, z. s.

se sídlem Za Lužinami 1084/33, Praha, 155 00

identifikační číslo: 04924479

zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Městské soudu v Praze, spisová značka L 65220,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://eshop.svataludmila.cz/

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) zapsaného spolku Svatá Ludmila 1100 let, z. s., se sídlem Za Lužinami 1084/33, Praha, 155 00, identifikační číslo: L 65220, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Městské soudu v Praze, spisová značka L 65220 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.svataludmila.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Cena zboží a Platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
   • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
   • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
   • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@svataludmila.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. Přeprava a dodání zboží
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 3. Práva z Vadného plnění
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 4. Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@svataludmila.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/.
  • Kupující bere na vědomí zpracování těchto svých osobních údajů: křestní jméno a příjmení, země, adresa ulice, město, PSČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a za účelem vedení uživatelského účtu kupujícího. Kupující bere dále na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího rovněž pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 6. Doručování
  • Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  • Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 7. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Za Lužinami 1084/33, Praha, 155 00, adresa elektronické pošty info@svataludmila.cz, telefon +420 235 521 822, linka 131.

 

V Praze dne 18. 3. 2018                                                                                                                                                                                                                                 Svatá Ludmila 1100 let, z. s.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je zapsaný spolek Svatá Ludmila 1100 let, z. s., se sídlem Za Lužinami 1084/33, Praha, 155 00, identifikační číslo: 04924479, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 65220 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Za Lužinami 1084/33, Praha 155 00, adresa elektronické pošty info@svataludmila.cz, telefon +420 235 521 822, linka 131.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a/nebo splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stanou, nebo provedení opatření nezbytných před uzavřením smlouvy a/nebo oprávněný zájem správce, to vše ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 4 let následujících po uzavření smlouvy mezi správcem nebo do odvolání Vámi uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci, byl-li tento udělen. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze dne 18. 3. 2018                                                                                                                                                                                                                                 Svatá Ludmila 1100 let, z. s.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIE

 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů
  Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
  ochraně fyzických osob v souvisloti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  (dále také “GDPR”) je společnost Svatá Ludmila 1100 let, z.s., se sídlem Za Lužinami 1084/33, Praha 5, 155 00, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 65220(dále jen “Správce”).
 2. Účel zpracování osobních údajů
  Za účelem zaslání objednaného zboží a provedení platby. Právním titulem je plnění smlouvy. Za účelem provádění zákaznické soutěže. Právním titulem je souhlas každého zúčastněného subjektu údajů. Za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení. Právním titulem může být souhlas i oprávněný zájem. Za účelem vedení a správy účetnictví spolku Svatá Ludmila 1100 let, z. s. Právním titulem je souhlas každého zúčastněného subjektu. V případě, že dojde k odpadnutí jednoho z účelů zpracování, neznamená to, že správce musí osobní údaje subjektu údajů vymazat, jelikož je potřebuje k dalším účelům zpracování, pro které má platný právní titul. GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných níže. V souvislosti se  pracováním osobních údajů máte následující práva:
 3. • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
  • Právo na výmaz
  • Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  V případě potřeby uplatnit svá práva, oznamte tuto skutečnost Správci na e-mailové adrese  info@svataludmila.cz, a bez zbytečných odkladů bude Váš požadavek vyřízen. Váš požadavek však můžeme odmítnout ze zákonných důvodů dle č. 6 GDPR a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. V případě, že dojde ke sjednání smlouvy, je její účastník povinen osobní údaje k její realizaci poskytnout i bez výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jinak nebude smlouva realizována.
 4. Zdroje pro získání osobních údajů
  Osobní údaje získáváme prostřednictvím kontaktního a objednávkového formuláře.Odesláním poptávkového či objednávkového formuláře souhlasíte s tím, že Vás můžeme kontaktovat, informovat o našich produktech a službách a kontaktovat pro vytvoření nabídky našich služeb a produktů. Tento souhlas odesláním
  formuláře udělujete na období 5 let ode dne odeslání poptávkového formuláře. V poptávkovém formuláři zpracováváme všechny, nebo část z následujících osobních údajů:
  • Jméno a příjmení, adresa
  • Název společnosti, sídlo
  • E-mailová adresa
  • Telefonní / mobilní kontakt
 5. Zpracování souborů cookie
  Co jsou soubory cookies
  Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče.
  Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně.
  Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité,
  neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší
  využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá
  téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou
  přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
  Druhy souborů cookies
  Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení
  těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují
  a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče
  se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat,
  jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám
  umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
  Využívání souborů cookies
  V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném
  znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory
  cookies,tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracováváme. Tento souhlas je udělen
  na dobu 10 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho
  prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela
  zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
  Účel použití souborů cookies
  K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme
  soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími
  v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v
  předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

25.5. 2018

Svatá Ludmila 1100 let, z. s.